LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISO 10006 | PROJECT


ISO 10006

Systém řízení kvality projektů

Chci získat ISO 10006 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší kontakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

Systém řízení kvality projektů. Quality Management in Project

Mezinárodní norma ISO 10006 se jako vůbec první zaměřuhe na management kvality v projektovém řízení. Poskytuje návod a standardizuje best practice metodiky řízení projektů. ISO 10006 lze využít jako návod na implementaci procesů a zvyšování jejich kvality.

Standard ISO 10006 v sobě zahrnuje pravidla týkající se vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům, prostředkům pro realizaci, zásady pro procesy realizace a monitorování, analyzování a zlepšování projektového řízení. Normu lze uplatit jak u projektů krátkodobých, dlouhodobých, malých i rozsáhlých. Norma ISO 10006 může zároveň sloužit jako platforma pro správu projektů - Project Portfolio Management.

Certifikace ISO 10006 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás. Stručně řečeno, pro absolvování certifikačního auditu potřebujete připravit Interní Audit + odpovědného manažera pro realizaci certifikačního auditu.  • Interní audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti spol. na ISO certifikaci? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Nezapomeňte ustanovit novou roli Interního Auditora. Nemáte kvalifikaci? Přijďte k nám na oficiální kurz.

  • Certifikace

    Vedoucí Auditor TAYLLORCOX přezkoumá systém řízení + interview se zaměstnanci. Gratulujeme!

Fakta o ISO 10006

ISO 10006 vám usnadní implementaci projektové metodiky

Nasazení standardizované projektové metodiky vám přinese jasnou konkurenční výhodu v podobě transparentnosti celého procesu projektu, případné změny a problémy lze řešit koordinovaně s dostatečnou časovou rezervou, čímž je zajištěno efektivní využití finančních prostředků a lidských zdrojů určených pro daný projekt.

Strategie

Při řízení projektu je třeba zabývat se různými problémy na úrovni strategické, taktické či operativní. Jedná se o užití zdrojů, dodržení časového plánu a rozpočtu, komunikace v projektu, technické problémy či zabezpečení pracovníků pro projekt. Vedoucí projektu se musí zabývat těmito problémy současně a hledat potřebná řešení.

Životní cyklus projektu

Můžeme definovat jako posloupný sled fází, kterými projekt projde od zahájení až po jeho ukončení. Podstatné na něm je, že dává do souvislostí fáze/etapy projektu a jeho výstupy. Organizace a komunikace: Pro úspěšnou organizaci projektových činností je nutné nastavit jasná pravidla pro organizaci projektových činností.

Řízení rizik v projektu

Účelem řízení rizik je v co největší míře eliminovat rizika (resp. snížit pravděpodobnost nebo negativní dopad identifikovaných hrozeb) a nastavit mechanismy pro jejich identifikaci, ohodnocení stupněm závažnosti (prioritou) a následně navrhnout a realizovat opatření, která povedou k jeho eliminaci, případně alespoň snížení jeho priority.

Řízení změn

Je významnou integrální součástí řízení projektu, počínaje stanovením parametrů dohodnutých výstupů projektu, přes nastavení kontrol potupných výstupů v Projektovém plánu, jejich kontrolu v průběhu projektu až po závěrečnou akceptaci.

Řízení zdrojů

K efektivnímu dosažení cílů projektu je nezbytné důsledně plánovat a koordinovat disponibilní a alokované zdroje (finance a personální kapacity) v čase.

Řízení kvality

Cílem řízení kvality je vytvoření díla, které odpovídá požadavkům zákazníka (někdy i nevyřčeným, protože těžko měřitelných) prostřednictvím efektivně nastavených a optimálně prováděných procesů na projektu.
Efektivnější řízení projektů

Při zvyšování výkonnosti projektových týmů se vrcholový management zaměřujeme především na investice v oblasti vzdělávání a software nástrojů. Projektový manažeři se pak dostávají pod tlak. Vedení za investici v určitém objemu očekává návratnost. Ta se ale nedostavuje v takové míře, která byla predikována.

ISO 10006 není sám o sobě metodikou, definuje základní principy, které jsou páteří každé projektové metodiky (PRINCE2, PMI, IPMA).

Poskytuje tedy procesní rámec, do kterého se vhodná metodika následně implementuje. Z našich zkušeností preferujeme a doporučujeme vybrat tu, která se nejvíce zaměřuje na uplatňování PM v praxi. Zde se nám osvědčuje aplikace PRINCE2, neboť ji lze v praxi „customizovat“ na specifické potřeby každé organizace.

ISO 10006 může pomoci projektům různé složitosti, rozsahu.

Nad tento procesní rámec lze implementovat "best practice" projektového managementu, např. PRINCE2, PMI a další. Stejně tak ji lze aplikovat v různých prostředích, a to bez ohledu na výsledný typ prouktu, nebo služby. ISO 10006 není metodikou pro "řízení projektu", ale návodem pro jakost procesů v managementu projektů. Standard ISO 10006 lze velice snadno přizpůsobit dle aktuálních potřeb organizace.TAYLLORCOX je jako jediný mezinárodně akreditovaný certifikační orgán a zároveň ATO (Accredited Training Organisation). Máme bohaté zkušenosti s řízením projektů, školením projektových manažerů. Stejně perfektně zvládáme audit projektové kanceláře, nebo atestaci nástrojů na projektové řízení.

FAQ certifikace ISO 10006

  Je norma ISO 10006 certifikační?

Ano, nejčastěji jako personální certifikace dle ISO/IEC 17024. Jako systémová certifikační norma ISO 17021 nebyla zkompletována - vznikl referenční model bez auditorského předpisu. Ani tento administrativní nedostatek nezabránil tomu, aby se z ISO 10006 stal celosvětově nejznámější a nejpoužívanější certifikační standard v oblasti projektového managementu.

Realizace auditu probíhá nejčastěji s pomocí modelu CMM, který vznikl na základě požadavků ministerstva obrany USA jako podpůrný prostředek pro hodnocení projektů. Zkratka označuje Capability Maturity Model. Setkat se můžete také s PM-CMM pro audit vyspělosti procesů pro projektové řízení. ISO 10006 se tak nejčastějí certifikuje na vytvořené metodice, např. PRINCE2 právě s pomocí CMM, nebo PM-CMM.

  V jakých situacích lze uplatnit ISO?
Zvlášť vhodná je aplikace standardu pro:
- projektové kanceláře
- organizace, realizující vlastní (interní) projekty
- společnosti poskytující projektové řízení dalším stranám
  Co vše je předmětem auditu ISO 10006 PM?
Zejména identifikace klíčových procesů, úrovně kvalifikace lidských zdrojů, i dohoda o metrikách, kterými se dají jednotlivé procesy měřit, hodnotit a následně řídit. Výstupem je zpráva o naplnění jednotlivých procesů v porovnání se standardem ISO 10006 a vyvážeností trojimperativu (viz manažerské shrnutí).
  Audituje se projektová metodika / dokumentace?

Ano. Metodika je potřebné k certifikačnímu auditu. Tento manuál zahrnující příručku, politiku a cíle pro jednotlivá období, směrnice a dokumentované postupy, schválené podnikové formuláře apod.. Na základě návrhu se provede realizace změn, které v organizaci vzniknou (resp. mohou vzniknout) v souvislosti se zavedením.

Jedná se například o úpravy v organizační struktuře, revize či vznik směrnic a postupů pro jednotlivé části podniku, pokud je to nezbytné. V rámci zavádění jsou provedeny 1-2 interní audity k prověření vybraných oblastí, které již byly uvedeny do praxe.

  Co získá organizace z auditu procesů ISO 10006?
Zejména nastavené takových postupů pro řízení projektů, které se nejvíce osvědčili v praxi. Zavedením ISO 10006 tak vytváříte prostředí, ve kterém lze
- standardizovat napříč organizací nejlepší osvědčené praktiky pro dílčí procesy,
- samotné postupy v rámci procesů lze združovat, zjednodušovat, či přestat používat,
- transparentně vydefinovat vlastníky (zodpovědné osoby) procesů, včetně odpovědnosti.
  Jak pomáhá systém řízení kvality projektů směrem k vedení společnosti?
Abychom mohli naplnit očekávání vrcholového managementu, musíme se věnovat těmto oblastem:
a) lidské zdroje
b) zavedený management projektů
c) podpůrný software pro správu projektů

Nejcenějším bohatstvím jsou zde kvalifikovaní a zkušení projektový manažeři. Kvalitu lidských zdrojů však musí podporovat firemní procesy nastavené směrem k zákazníkovi. Zvýrazněná část „b“ je často nedostatečně rozvinuta.Takto nevyvážený trojimperativ je příčinou mnoha problémů a nereálných očekávání od vedení společnosti. A právě tuto oblast lze posílit s pomocí ISO 10006 certifikace.
 
 
 
 

Vyžádat nabídku
Případové studie