LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISVS Atestace | MVCR


Atestace ISVS

Atestační středisko s pověřením ze zák. č. 365/2000Sb.

Chci získat ISVS atestaci Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší konakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

ISVS - Informační Systémy Veřejné Správy

Informační systém veřejné správy je soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Tyto systémy podléhají zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob poskytování výstupů z informačních systémů veřejné správy jejich správci pro účely vydávání ověřených výstupů, a to pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé), která pomocí těchto ověřených výstupů prokazuje různé skutečnosti, především před orgány veřejné správy.
Zákon dále upravuje náležitosti vazeb mezi ISVS, předávání údajů do IS-DP (Informační systém o datových prvcích) a do IS o ISVS (Informační systém o Informačních systémech veřejné správy), obsah informační koncepce, provozní dokumentace, postupy atestačních středisek a formy uveřejňování.

Atestace ISVS ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah atestace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás. Stručně řečeno, pro absolvování certifikačního auditu potřebujete připravit Interní Audit + odpovědného manažera pro realizaci atestace ISVS.  • Interní Audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti spol. na certifikaci? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Nezapomeňte ustanovit novou roli Interního Auditora ISVS. Nemáte kvalifikaci? Přijďte k nám na oficiální kurz.

  • Certifikace

    Vedoucí Auditor TAYLLORCOX přezkoumá referenční i dlouhodobé řízení. Gratulujeme!

Fakta o ISVS

V případě ISVS je hlavním benefitem splnění legislativních povinností vyplývající ze zákona, resp.:

• Atestace dlouhodobého řízení ISVS
• Atestace způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy (atestace referenčního rozhraní)
• Předávání údajů do informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)
• Předávání údajů do informačního systému o datových prvcích (ISDP)
• Uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy na webových stránkách tak, aby se s těmito informacemi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.Atestace ISVS se rozdělují na dvě části a to na Dlouhodobé řízení ISVS a Referenční rozhraní.

Dlouhodobé řízení ISVS
Pro atestaci je potřeba dosáhnout shody v dlouhodobém řízení informačního systému veřejné správy dle požadavků zákona.
Rozdělení ISVS na dvě oblasti:

Informační koncepce
> Obsahuje současný stav a charakteristiku ISVS
> Financování IS
> Dlouhodobé cíle v oblasti kvality ISVS, bezpečnosti a požadavky na tyto oblasti
> Soubor základních pravidel pro správu ISVS a postupy

Provozní dokumentace
> Směrnice
> Bezpečnostní dokumentace, která obsahuje bezpečnostní politiku
> Systémová a uživatelská příručka, které obsahují popis funkcí a návod na použití těchto funkcí
> K atestaci je potřeba pouze bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní politika)

Referenční rozhraní

Prostřednictvím referenčního ISVS se ověřuje shoda s ostatními informačními systémy. Jedná se o souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření, které vytvářejí jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy. Je to soulad realizace vazby s technickou dokumentací služby, soulad datových prvků, uvedené postupy v technické dokumentaci služby ISVS. Prakticky je to rozhraní, přes které komunikují dva různé informační systémy.   Díky našim zkušenostem jsme schopni realizovat komplexní projekty ISVS. Pro stanovení potřeb projektu je klíčové realizovat situační analýzu, výstupem které budou cíle k získání atestu ISVS. V rámci těchto zjištění realizujeme konkrétní opatření, která budou požadována při atestaci (popis funkčnosti služby, dokumentace služby a bezpečnostní politika služby), způsobilost IS k realizaci vazeb pomocí datových prvků. Díky zkušenostem projekty realizujeme až do samotného atestu ISVS.

> poskytuje školení bezpečnostní i IT manažerů

> disponujeme forenzní laboratoří pro government

> realizujeme soudní znalecké posudky a činnosti sudních znalců ze zákonaFAQ atestace ISVS

  Co není ISVS?

ISVS nejsou provozní informační systémy: Operační systém, webový prohlížeč, e-mailový klient, textový a tabulkový editor.

  Kdo je a kdo není správce ISVS?
Správcem ISVS je subjekt, který určuje cíl a prostředky uchovávání informací a způsob nakládání s nimi. Správcem ISVS je, pokud zákon neurčí jinak, orgán veřejné správy, který tak za daný ISVS nese plnou odpovědnost. V praxi je někdy obtížné rozpoznat, kdy je orgán veřejné správy správcem ISVS a kdy je pouze uživatelem. Tzn. Využívá například klienta dané aplikace nebo rozhraní pro přístup do dané aplikace. V případě nejasností je možné celou věc konzultovat se zástupci odboru koncepce a koordinace ISVS na Ministerstvu vnitra.
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyžádat nabídku
Případové studie